08:00 - 17:00 thứ 2 đến thứ 7
Khai truong văn phòng